Zpráva o činnosti Orla župy sv. Zdislavy v roce 2012 (Sestavil 9.3.2013 Vít Jůza, župní sekretář, schválena župní radou ………. Usnesením …):

Počet jednot zůstal 7. Počet členů jednot župy se změnil z 599 na 561. Počet členů do 18 let ze 305 na 278, počet členů od 18 do 70 let ze 255 na 251, počet členů přes 70 let z 39 na 32.

Vývoj počtu členů k 31.12.:

Jednota

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Lomnice nad Popelkou

59

54

54

44

43

50

47

57

50

50

47

45

Loukov u Semil

36

38

33

35

36

25

19

19

 

 

 

 

Studenec u Horek

137

137

118

118

115

111

132

145

146

142

149

149

Turnov

57

47

39

39

29

30

30

34

52

46

49

36

Jablonec nad Nisou

29

41

20

20

14

11

20

14

14

6

6

6

Semily

 

 

15

19

20

21

16

14

16

10

10

10

Hrádek nad Nisou

 

 

15

54

63

136

82

122

176

282

290

272

Okrouhlá

 

 

11

11

53

60

65

74

66

67

48

43

Vysoké nad Jizerou

 

 

 

6

7

7

7

9

9

9

 

 

Liberec

 

 

 

 

7

9

 

 

 

 

 

 

Celkem

318

317

305

346

387

460

418

488

529

612

599

561

Orgány župy:

Župní sjezd=členové župní rady+delegáti zvolení na členských schůzích jednot (na každých započatých 30 členů).

Župní rada=předsednictvo+starostové (příp. místo nich jiní zástupci) jednot

Župní předsednictvo:

Starosta, místostarosta a členové zvolení sjezdem 2.4.2011 na dobu 4 let od ukončení sjezdu:

Starosta: Ing. Jan Vancl (Orel jednota Studenec).

Místostarosta: Naděžda Faltusová (Orel jednota Hrádek n. N.).

Další členové župního předsednictva:

Jindřich Škola (Orel jednota Okrouhlá).

Petr Mizera (Orel jednota Turnov)

Bohdana Tichá (Orel jednota Semily).             

Sekretář: Mgr. Vít Jůza (Orel jednota Turnov) jmenován: župní předsednictvo 24.10.2008 na čtyřleté období od 25.10.2008 do 25.10.2012 a opět 19.10.2012 na čtyřleté období od 26.10.2012 do 26.10.2016

Revizní komise: zvolení sjezdem 2.4.2011 na dobu 4 let od ukončení sjezdu:

Předseda: Jiří Vosecký (Orel jednota Okrouhlá) odstoupil 18.10.2011.

Místopředseda: JUDr. Josef Pauldura (Orel jednota Hrádek nad Nisou).

3. člen: Bc. Petr Mečíř (Orel jednota Studenec).

Župní odborné rady zvoleny 14.10.2011 na dobu 4 let:

Župní rada duchovní + mládeže + kulturní+sportovní:

předseda Mgr. Vít Jůza (Orel jednota Turnov),

další členové:

Bohdana Tichá (Orel jednota Semily),

Marie Ludvíková (Orel jednota Turnov).

                Hlavní role župy byla řídící.

Župní akce:

Kuželky Nový Bor 4.2.2012 (kvalifikace+otevřená soutěž)

Florbal, volejbal mužů Studenec 24.3.2012

Stolní tenis jednotlivců 14.4.2012 Lomnice nad Popelkou (kvalifikace+otevřená soutěž)

Soutěž ve fotbalových dovednostech Kozákov 16.6.2012

Lehkoatletické závody Semily 27.7.2012 a 6.10.2012

Stolní tenis družstev Lomnice n.P. 15.9.2012 (kvalifikace+otevřená soutěž)

Dlouhodobá šachová soutěž 2011/2012 Turnov 27.12.2011, 28.4., 1.9., 3.11.2012.

Cherubínek Semily 24.11.2012

Dětský šachový turnaj Turnov 15.12.2012 z důvodu malého zájmu odřeknut

Vánoční šachový turnaj Turnov 27.12.2012

Spolupráce se sousedními župami nadále spíše vázla, fungovala jen v rámci kvalifikační oblasti Severní Čechy, a to s Orlem jednotou Chřibská, a vzácnou vzájemnou účastí na akcích v ojedinělých případech.

Na finálových orelských akcích účast odpovídající podmínkám.

Schůze župních orgánů: Župní rada a předsednictvo 19.10. v Semilech. Župní rada duchovní + mládeže + kulturní+sportovní 9.9. v Turnově. Za revizní komisi jednal její jediný dostupný člen.

Největší část vlastní orelské činnosti v Libereckém kraji ovšem byla jako vždy záležitostí jednotlivých orelských jednot.

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA-OREL ŽUPA SV. ZDISLAVY-2012 IČO:70934088

 

ROZVAHA:

 

Počáteční

tisíce Kč

Konečná tisíce Kč

AKTIVA

 

 

AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem

79

81

AKTIVA A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

79

81

AKTIVA B. Krátkodobý majetek celkem

5

1

AKTIVA B.II. Pohledávky celkem

-

0

AKTIVA B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem

5

1

Aktiva celkem

84

82

PASIVA

 

 

PASIVA A. Vlastní zdroje celkem

84

82

PASIVA A.I. Jmění celkem

64

84

PASIVA A.II. Výsledek hospodaření celkem

19

-2

PASIVA B. Cizí zdroje celkem

-

0

PASIVA B.III. Krátkodobé závazky celkem

-

0

Pasiva celkem

84

82

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

 

tisíce Kč

 

celkem

hlavní činnost

hospodářská činnost

A. Náklady

 

 

 

A.I. Spotřebované nákupy celkem

9

9

-

A.II. Služby celkem

10

10

-

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem

94

94

-

A. Náklady celkem

113

113

-

B. Výnosy

 

 

 

B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

2

2

-

B.IV. Ostatní výnosy celkem

1

1

0

B.VI. Přijaté příspěvky celkem

41

41

-

B.VII. Provozní dotace celkem

66

66

-

B. Výnosy celkem

111

111

0

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

-2

-2

+0

D. Výsledek hospodaření po zdanění

-2

-2

+0

 

PŘÍLOHA

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ 504/2002 Sb. VYHLÁŠKY ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění. HLAVY IV USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE. OBYČEJNÝM PÍSMEM ZÁKONNÁ OSNOVA, HŮLKOVÝM PÍSMEM POŽADOVANÉ INFORMACE. VYPUŠTĚNO, CO NENÍ, NEDĚLÁ SE, NETÝKÁ SE.

§ 29 (2) Účetní jednotky v příloze uvedou údaje podle §18 odst. 2 zákona HLAVIČKA, §30, KONEC

§ 30 (1) Příloha obsahuje informace o

a) účetní  jednotce,  jejím  sídle J. J. FUČÍKA 982, 512 51 LOMNICE N. POP.,  názvu OREL ŽUPA SV. ZDISLAVY,  právní  formě ORGANIZAČNÍ SLOŽKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OREL,  jejím poslání, tj. činnosti  hlavní,  hospodářské, a dalších činnostech § 2 STANOV ORLA „1) PROVOZOVÁNÍM A ORGANIZOVÁNÍM SPORTU A TĚLOVÝCHOVY, DUCHOVNÍCH, KULTURNÍCH A SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÝCH AKTIVIT I DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH PROJEVŮ LIDSKÉ KULTURY VYCHOVÁVAT SVÉ ČLENY, PŘEDEVŠÍM DĚTI A MLÁDEŽ, NA ZÁKLADĚ KŘESŤANSKÝCH, ZVLÁŠTĚ KATOLICKÝCH ZÁSAD. 2) SPOLUPRACOVAT S ORGANIZACEMI (SPOLKY), KTERÉ MAJÍ OBDOBNÉ POSLÁNÍ JAKO OREL, A S JEJICH ČLENY A TO JAK V ČESKÉ REPUBLICE, TAK I V ZAHRANIČÍ. 3) VE PROSPĚCH STANOVENÝCH CÍLŮ VYKONÁVAT HOSPODÁŘSKOU, OBCHODNÍ, ŽIVNOSTENSKOU A PODOBNOU ČINNOST V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY.“ OREL ŽUPA SV. ZDISLAVY JE STŘEDNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKOU ORLA, ŘÍDÍ, ORGANIZUJE A KONTROLUJE ČINNOST ORLA VE SVÉM VYMEZENÉM ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE,  statutárních  orgánech ŽUPNÍ SJEZD, ŽUPNÍ RADA, ŽUPNÍ PŘEDSEDNICTVO, STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, SEKRETÁŘ, DUCHOVNÍ RÁDCE (NEBYL), ŽUPNÍ ODBORNÉ RADY, REVIZNÍ KOMISE, a  organizačních  složkách s vlastní právní subjektivitou, pokud byly zřízeny, 7 JEDNOT.

b) zakladatelích,  zřizovatelích OREL, IČO 544833,

c) účetním období 1.1.-31.12.2012, použitých účetních metodách OREL ŽUPA SVATÉ ZDISLAVY VEDE ÚČETNICTVÍ VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PODLE ZÁKONA 563/1991 A VYHLÁŠKY 504/2002 V PLATNÉM ZNĚNÍ, způsobu zpracování účetních záznamů RUČNĚ, způsobech a místech jejich úschovy V KRABICÍCH U ŽUPNÍHO SEKRETÁŘE – LOUKOV 1, 513 01 P. SEMILY, …

e) způsobech oceňování použitých pro položky aktiv a závazků včetně toho, jak byly stanoveny úpravy hodnoty, ať již přechodné nebo trvalé, … PRVOTNÍ OCEŇOVÁNÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ, BEZ PŘECEŇOVÁNÍ A ZÁSOB.

l) výsledku  hospodaření -1844,81KČ v členění  podle  hlavní -1894,34KČ a hospodářské +49,53 KČ činnosti a pro účely daně z příjmů NEZDAŇOVANÉ -3331,50KČ, ZDAŇOVANÉ +1486,69KČ

r) způsobu zjištění základu daně z příjmů PODLE ÚČETNICTVÍ S POUŽITÍM ROZLIŠENÍ ANALYTICKOU EVIDENCÍ, použitých daňových úlevách § 20 ODST. 7 ZÁKONA Č. 586/1992 SB. a způsobech užití prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních předpisů,30) NULOVÁ DAŇOVÁ ÚSPORA NA DANI Z PŘÍJMU Z PŘEDEŠLÉHO OBDOBÍ PLNĚ VYUŽITA NA HLAVNÍ ČINNOST,  PŘEDANÁ ČÁST VÝTĚŽKU SAZKA A. S. VYUŽITA V SOULADU SE STANOVENÝMI PODMÍNKAMI NA ZAJIŠŤOVÁNÍ  SPORTOVNÍ  ČINNOSTI. VIZ TÉŽ NÍŽE: TABULKA PŘEHLED VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ DLE ZDROJŮ 2012

t) každé významné položce, z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, u  kterých je uvedení podstatné  pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, POLOŽKA AKTIVA A.III. VYJADŘUJE PŮJČKU ORLU JEDNOTĚ TURNOV DLE USNESENÍ ŽUPNÍHO PŘEDSEDNICTVA Z 24.10.2008 Č.288 PRO ZAJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ SPOLUVLASTNICTVÍ TURNOVSKÉ ORLOVNY ZA NÁHRADU … přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů, OREL ŽUPA SV. ZDISLAVY: PŘEHLED VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ DLE ZDROJŮ 2012:

 

KRAJ

STÁTNÍ

SAZKA (§19 ODST.1 PÍSM. CH ZÁKONA Č. 586/1992 SB.)

DAŇOVÁ ÚSPO- RA DLE § 20 ODS. 7 ZÁKONA Č. 586/1992 SB.

OSTATNÍ

CELKEM

Z R. 2011

0

0

8436

0

75088,24

83524,24

ZÍSKÁNO 2012

0

66348

0

190

44677,19

111215,19

VYNALOŽENO 2012

0

66348

8436

0

38276,00

113060,00

ZŮSTÁVÁ DO 2013

0

0

0

190

81489,43

81679,43

w) způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku. 901 VLASTNÍ JMĚNÍ D21861,86KČ, 911.1 FONDY - SAZKA VÝTĚŽEK MD2831KČ, 931 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ MD19030,86KČ

okamžik sestavení účetní závěrky a podpisový záznam statutárního orgánu

3.1.2013 MGR. VÍT JŮZA, ŽUPNÍ SEKRETÁŘ