Tato verze stránek není udržována


Dr. Augustin Schubert

Narodil se 14. května 1902 v dělnické předměstské čtvrti, na Žižkově. Jeho křestním jménem bylo jméno František, teprve po přijetí do augustiniánské řehole přijímá řeholní jméno Augustin. Otec byl železničním úředníkem.

Po studiu filosofie, které zakončil získáním doktorátu filosofie, vstoupil do semináře. Do augusiniánského řádu vstoupil dne 28. srpna 1925 v den svátku sv. Augustina. Vysvěcen na kněze byl 20. ledna 1929. Po vysvěcení je určen do pražského konventu u sv. Tomáše, odkud odchází na kratší výpomoc do Ročova u Loun. V roce 1932 se stává převorem, farářem u sv. Tomáše.

Svou činnost v Orlu začíná od nejnižších pozic. Po svém vysvěcení na kněze vstupuje do Jednoty Čs. Orla v Praze III jako prostý člen. Brzy se stává vzdělavatelem této jednoty. Na sjezdu orelské župy Pospíšilovy v Praze se v roce 1932 stává župním vzdělavatelem. Této funkci se věnoval velmi poctivě, pořádal přednášky, pobožnosti.

Na všech akcíh této doby se výrazně podílí P. Schubert. V roce 1938 se koná shromáždění Orla v chrámi sv. Víta. Tuto národní pouť zahajuje kázáním právě Dr. A. Schubert OSA. Nastává doba, kdy národ víc než kdy jindy potřebuje pomoc modlitby. Po podpisu Mnichovské dohody píše Dr. Schubert do Orelského věstníku: Národ prohrál boj, ve kterém nesměl tasit kordy. Porážka tato přišla nečekaně pro lid, který byl ochoten obětovati vše, a více než co jiné nám svírá hrdlo pomyšlení na skutečnost, že jsme ani krajním odhodláním k sebeobětování pro záchranu vlasti nemohli zabrániti tomu, co přišlo. Vojáci nám to řekli, a oni to přece musejí vědět, že ani proud české krve by nás nezachránil. Nyní stojíme před novou budoucností. Je přirozené, že nastalo spravedlivé označování a odsuzování příčin našeho ponížení. Nemáme příčin kokoliv hájiti, stáli jsme vždy mimo politiku a hájili vždy jen pravou linii náboženskou a národní. Ale právě proto je nutno, aby v této době velkého přerodu Orli a Orlice stáli mimo všechno politické štvaní - byť zakrývané a politické konjunktuře přizpůsobené - abychom si zachovali jasný a zásadní pohled na věci přicházející; nesmíme se za žádnou cenu nechat uchvátit žádným proudem, který dnes se zdá mohutný a čistý, a zítra snad opět provalí své bahno sobeckosti a vypočítavosti.