Zpráva o činnosti Orla jednoty Turnov v roce 2013:

Šachový oddíl pokračoval v pořadatelství 4 šachových turnajů ročně a ve víceméně pravidelných hracích dnech v úterý od 16 do 18-19 hodin, což se dařilo jen částečně. Dětský šachový turnaj pořádal oddíl Děti z Ráje. .Ing. Jan Zikmund, Luboš Novák, Martin Čapek a Petr Mizera Orel representovali v turnaji „O Rohozecký soudek“, Jan Zikmund rovněž ve Vánočním turnaji v bleskové hře v Libštát (Martin Čapek překvapivě ve výsledkové listině psán za Zikudu Turnov). Činností a účastí na turnajích části členů s členstvím rovněž v šachovém oddílu Zikuda Turnov za tento konkurenční spolek se můžeme chlubit jen natolik, nakolik jsou někteří z nich odchovanci Orla.

Poprvé v historii Orel jednota Turnov vyhrála kvalifikační turnaj v kuželkách v Novém Boru, z pracovních a zdravotních důvodů se však nezdařilo vypravit na turnaj finálový.

Stolní tenis: účast na orelské kvalifikaci i finále jednotlivců, jinak členové hrají za Sokol.

Nejčinnější byly Děti(z)Ráje - kromě několika víkendových turistických akcí a dětského letního tábora pořádaly během roku setkání pro děti i pro mládež s různou sportovní i jinou zájmovou činností.

Br. Ing. Jan Zikmund orelskou jednotu representoval v silničním běhu Hruštice 2013 a přespolním běhu Pohár běžce Českého ráje 2013 a Silvestrovského běhu sídlištěm v Turnově 2013.

Loukovští se kromě pravidelného hraní zejména florbalu zjara zúčastnili a zvítězili v turnaji ve florbalu ve Studenci.

Celkový počet členů vzrostl ze 36 na 44, počet členů do 18 let klesl z 11 na 10 přes několik nových přihlášek -  stárnou.

Členská schůze 25.8.2013 schválila zprávu o činnosti a účetní výkazy a zabývala se aktuálním stavem a činností, členská schůze 3.12..2013 nově zvolila radu jednoty včetně starosty a místostarosty a revizní komisi,  rada jednoty jednala 16.7.., 8.10.., 3.a 27.12.

V orlovně došlo k předání prostor panem Vošvrdou a základnímu zprovoznění kanceláře/nové klubovny a tělocvičny včetně záchodů a sprchy v těchto prostorách, další postup vázne jednak co se týká upřesnění postupu, jednak co se týká peněz.

Podařilo se o více než půl roku snížit skluz splátek pro TJ, ještě však činí přes měsíc. 

17.3.2014 Vít Jůza, sekretář jednoty

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - OREL JEDNOTA TURNOV - 2013 IČO: 62014579

 

ROZVAHA:

 

Počáteční

tisíce Kč

Konečná tisíce Kč

AKTIVA

 

 

AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem

1666

1659

AKTIVA A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

12018

12077

AKTIVA A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-10352

-10417

AKTIVA B. Krátkodobý majetek celkem

41

82

AKTIVA B.II. Pohledávky celkem

30

81

AKTIVA B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem

11

2

Aktiva celkem

1707

1742

PASIVA

 

 

PASIVA A. Vlastní zdroje celkem

101

71

PASIVA A.I. Jmění celkem

101

101

PASIVA A.II. Výsledek hospodaření celkem

 

-30

PASIVA B. Cizí zdroje celkem

1606

1671

PASIVA B.II. Dlouhodobé závazky celkem

1559

1625

PASIVA B.III. Krátkodobé závazky celkem

46

46

Pasiva celkem

1707

1742

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

 

tisíce Kč

 

celkem

hlavní činnost

hospodářská činnost

A. Náklady

 

 

 

A.I. Spotřebované nákupy celkem

164

98

66

A.II. Služby celkem

78

64

14

A.IV. Daně a poplatky celkem

1

-

1

A.VI. Odpisy,  prodaný majetek,  tvorba rezerv  a opravných  položek celkem

66

39

27

A. Náklady celkem

309

201

108

B. Výnosy

 

 

 

B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

201

4

197

B.IV. Ostatní výnosy celkem

0

-

0

B.VI. Přijaté příspěvky celkem

37

37

-

B.VII. Provozní dotace celkem

41

                    41

-

B. Výnosy celkem

279

82

197

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

-30

-118

+89

D. Výsledek hospodaření po zdanění

-30

-118

+89

 

PŘÍLOHA

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠKY 504/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění. OBYČEJNÝM PÍSMEM ZÁKONNÁ OSNOVA, HŮLKOVÝM PÍSMEM POŽADOVANÉ INFORMACE. VYPUŠTĚNO, CO NENÍ, NEDĚLÁ SE, NETÝKÁ SE.

§ 29 (2) Účetní jednotky v příloze uvedou údaje podle §18 odst. 2 zákona HLAVIČKA, §30, KONEC

§ 30 (1) Příloha obsahuje informace o

a) účetní  jednotce,  jejím  sídle JIRÁSKOVA 126, 511 01 TURNOV,  názvu OREL JEDNOTA TURNOV,  právní  formě ORGANIZAČNÍ SLOŽKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OREL,  jejím poslání, tj. činnosti  hlavní,  hospodářské, a dalších činnostech § 2 STANOV ORLA „1) PROVOZOVÁNÍM A ORGANIZOVÁNÍM SPORTU A TĚLOVÝCHOVY, DUCHOVNÍCH, KULTURNÍCH A SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÝCH AKTIVIT I DALŠÍCH VÝZNAMNÝCH PROJEVŮ LIDSKÉ KULTURY VYCHOVÁVAT SVÉ ČLENY, PŘEDEVŠÍM DĚTI A MLÁDEŽ, NA ZÁKLADĚ KŘESŤANSKÝCH, ZVLÁŠTĚ KATOLICKÝCH ZÁSAD. 2) SPOLUPRACOVAT S ORGANIZACEMI (SPOLKY), KTERÉ MAJÍ OBDOBNÉ POSLÁNÍ JAKO OREL, A S JEJICH ČLENY A TO JAK V ČESKÉ REPUBLICE, TAK I V ZAHRANIČÍ. 3) VE PROSPĚCH STANOVENÝCH CÍLŮ VYKONÁVAT HOSPODÁŘSKOU, OBCHODNÍ, ŽIVNOSTENSKOU A PODOBNOU ČINNOST V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY.“ statutárních  orgánech STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, SEKRETÁŘ  

b) zakladatelích,  zřizovatelích TO UŽ JE DÁVNO … NEVÍME

c) účetním období 1.1.-31.12.2013, použitých účetních metodách VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PODLE ZÁKONA 563/1991 A VYHLÁŠKY 504/2002 V PLATNÉM ZNĚNÍ, způsobu zpracování účetních záznamů RUČNĚ, způsobech a místech jejich úschovy V DESKÁCH U SEKRETÁŘE JEDNOTY – LOUKOV 1, 513 01 P. SEMILY, … způsobech oceňování a odpisování HISTORICKÁ BUDOVA ORLOVNY OCENĚNA DLE ODHADU UČINĚNÉHO PRO POTŘEBU POJIŠTĚNÍ S PŘEDPOKLADEM, ŽE JE JIŽ ODEPSANÁ A ODEPISUJE SE JIŽ JEN NÁHRADA ZA ZRUŠENÍ SPOLUVLASTNICTVÍ A DALŠÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY POSLEDNÍCH LET …

e) způsobech oceňování použitých pro položky aktiv a závazků včetně toho, jak byly stanoveny úpravy hodnoty, ať již přechodné nebo trvalé, … PRVOTNÍ OCEŇOVÁNÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ, BEZ PŘECEŇOVÁNÍ A ZÁSOB.

j) částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let 140734,46KČ, jakož i o výši všech dluhů účetních jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky; tyto informace se uvádějí odděleně pro položku každého věřitele podle struktury rozvahy (bilance) ORLEM JEDNOTOU TURNOV DLUŽENA TJ TUNROV NÁHRADA ZA ZRUŠENÍ SPOLUVLASTNICTVÍ ORLOVNY KE KONCI OBDOBÍ VE VÝŠI 371406KČ, TJ TURNOV MÁ PONECHÁNO PRÁVO V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI SPLÁCENÍ NEBO VĚTŠÍHO NEŽ ROČNÍHO ZPOŽDĚNÍ PŘI SPLÁCENÍ NÁHRADY ČÁSTEČNĚ ODSTOUPIT OD SMLOUVY O ZRUŠENÍ SPOLUVLASTNICTVÍ - PŘEVZÍT NAZPĚT VLASTNICTVÍ NESPLACENÉ ČÁSTI ORLOVNY,

l) výsledku  hospodaření -29593,38KČ v členění  podle  hlavní -118203,82KČ a hospodářské +88610,44KČ činnosti a pro účely daně z příjmů NEZDAŇOVANÉ -120553,82KČ, ZDAŇOVANÉ +90960,44KČ

r) způsobu zjištění základu daně z příjmů PODLE ÚČETNICTVÍ S POUŽITÍM ROZLIŠENÍ ANALYTICKOU EVIDENCÍ, použitých daňových úlevách § 20 ODST. 7 ZÁKONA Č. 586/1992 SB. a způsobech užití prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních předpisů,30) DAŇOVÁ ÚSPORA NA DANI Z PŘÍJMU Z PŘEDEŠLÉHO OBDOBÍ PLNĚ VYUŽITA NA HLAVNÍ ČINNOST, 

t) každé významné položce, z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, u  kterých je uvedení podstatné  pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, POLOŽKA AKTIVA B.II. POHLEDÁVKY CELKEM JSOU ZAPLACENÉ NEVYÚČTOVANÉ ZÁLOHY ZA VODU A ENERGII A DLUHY BYDLÍCÍCH NÁJEMNÍKŮ, PASIVA B.II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM SOUVISÍ S NÁHRADOU ZA ZRUŠENÍ SPOLUVLASTNICTVÍ ORLOVNY A SJEDNÁNY BEZÚROČNĚ S NÁHRADOU INFLACE, PASIVA B.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM JE JEN DOPŘEDU PŘIJATÉ NÁJEMNÉ A SPOTŘEBOVANÁ ZATÍM JEN ZÁLOHOVĚ ZAPLACENÁ VODA A ENERGIE … přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů, OD STÁTU 15316, OD KRAJE 14000, OD MĚSTA 12000KČ.

w) způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku. ŽÁDNÝ - PŘEDCHOZÍ ROK JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ

okamžik sestavení účetní závěrky a podpisový záznam statutárního orgánu

11.2.2014 MGR. VÍT JŮZA, SEKRETÁŘ JEDNOTY