Jubileum sportovců

Kázání Jana Pavla II

Neděle, 29. října 2000

1.Nevíte, že na stadionu všichni běží, ale jen jeden dostane cenu? Běžte, i vy tak, abyste jí dosáhli!(1 Kor 9,24).

V Korintě, kam Pavel nesl poselství evangelia, byl velmi významný stadion, kde konali "istmické hry". Apoštol, aby povzbudil křesťany tohoto města k angažování se v "běhu" života, odkazuje na atletické závody. Při závodech na stadionu - říká - všichni běží, ale jen jeden je vítěz: běžte také vy ... . Pomocí metafory zdravého sportovního soutěžení osvětluje hodnotu života, když ho přirovnává k běhu za cílem nejen pozemským a dočasným, ale věčným. K běhu, kde nejen jeden jediný, ale všichni mohou být vítězi.

Zaposlouchejme se dnes do slov Apoštola, shromážděni na tomto římském olympijském stadionu, který se zase jednou stává velkým chrámem pod otevřeným nebem stejně jako tomu bylo při příležitosti mezinárodního jubilea sportovců v roce 1984, Svatém roce spasení. Stejně jako dnes je to Kristus, jediný Spasitel člověka, který nás přijímá a svým slovem ozařuje naši cestu.

Všechny vás, drazí sportovci a sportovkyně ze všech částí světa, zdravím při oslavě vašeho Jubilea. Moje srdečné poděkování patří představitelům mezinárodních i italských sportovních federací a také všem, kteří spolupracovali na organizaci tohoto výjimečného setkání se světem sportu a jeho různými projevy.

Za pozdrav děkuji prezidentovi Mezinárodního olympijského výboru panu Juanu Antoniovi Samaranchovi a také prezidentovi CONI (italský olympijský výbor) panu Giovanni Petruccimu a panu Antoniu Rossimu, držiteli zlaté medaile ze Sydney a Atlanty, který vyjádřil, milí sportovci, vaše názory. Když přemýšlím na tomto stadionu, vrací se mi na mysl mnohé vzpomínky z mého života, které jsou spojeny se zkušenostmi sportu. Milí přátelé, děkuji vám za vaši přítomnost a zvláště za nadšení,s kterým prožíváte toto jubilejní setkání.

2. Touto slavností se sjednocuje svět sportu jako velký chór, aby svou modlitbou, zpěvem, hrou vyjádřil chválu a díky Pánu. Je to zvláštní okamžik pro poděkování Bohu za dar sportu, pomocí kterého člověk cvičí své tělo, mysl i vůli a uznává tak svými schopnostmi dary Spasitele.

Sport má dnes velkou důležitost, protože může podpořit u mladých lidí důležité hodnoty jako jsou věrnost, vytrvalost, přátelství, sdílení, solidaritu. A právě proto se v poslední době sport rozvinul jako jeden z typických jevů moderní doby, stal se téměř "znamením doby", které je schopné překládat nové požadavky a očekávání lidstva. Sport se rozšířil do všech koutů světa a překonal rozdíly mezi kulturami a národy.

Právě z tohoto celosvětového profil sportovní aktivity je také nesmírně důležitá odpovědnost sportovců ve světě. Ti jsou povoláni, aby ze sportu učinili příležitost setkání a dialogu přes všechny překážky jazyka, rasy a kultury. Sport může být skutečně důležitou oporou pro mírové porozumění mezi lidmi a může přispět k tvorbě nové civilizace lásky.

3. Velké jubileum roku 2000 zve všechny a každého na cestu zamyšlení a obrácení. Může se sport zbavit této prorocké duchovní dynamiky? Ne! Naopak právě důležitost sportu v dnešní době vyzývá všechny, kteří se mu věnují, aby využili tuto příležitost k zkoušce svědomí. Je nutné objevit a podpořit všechny pozitivní stránky sportu, ale je také potřebné se vyvarovat všech přestupků.

Výchovné a duchovní možnosti sportu musí sjednotit věřící a všechny lidi dobré vůle, kteří jsou rozhodnuti postavit se proti všem negativním aspektům, které mohou vzniknout, když sport nerespektuje plný rozvoj osobnosti a jeho radost ze života. Je nutné věnovat veškerou péči pro záchranu lidského těla před každým útokem na jeho celistvost, před zneužitím a zbožštěním.

Musíme být připraveni požádat o prominutí za vše, co se ve světě sportu událo nebo nezapomnělo, v porovnání s úkoly přijatými na minulém jubileu. Ty budou zdůrazněny v Manifestu sportu, který bude zakrátko představen. Ať toto ověření nabídne všem - vedoucím, trenérům a sportovcům - příležitost najít nový tvůrčí impulz tak, aby sport bez ztráty přirozenosti odpovídal požadavkům dnešní doby: sport, který by ochraňoval slabé a nikoho nevylučoval, který by osvobozoval mladé z nebezpečí apatie a netečnosti a probudil v nich zdravou soutěživost; sport, který by byl zdrojem emancipace chudých zemi a pomohl by k odstranění netolerance a vybudování přátelštějšího a solidárnějšího světa; sport, který přispěje k větší lásce k životu, bude vychovávat k oběti, respektu a odpovědnosti a povede k důstojnosti každé lidské osoby.

5. Kdo seje v slzách, žnout bude s jásotem(Ž 125,5). Žalm nám připomněl, že pro úspěch v životě je nutné se namáhat. Kdo se věnuje sportu, ten to zná velmi dobře: jen díky náročným tréninkům lze dosáhnout významných úspěchů. V tomto ohledu je sportovec v souladu s žalmistou, který říká, že námaha při setí dojde radosti při sklizni:S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde až ponese snopy.

Na nedávné olympiádě v Sydney jsme obdivovali výkony velkých sportovců, kteří se pro dosažení svých výsledků obětovali dlouhé roky každý den. To je logika sportu, zvláště sportu olympijského. A je to také logika života: bez obětí nelze dosáhnout významných výsledků ani skutečné spokojenosti.

Ještě jednou nám to připomněl apoštol Pavel: Každý sportovec je horlivý ve všem; oni to dělají pro to, aby obdrželi věnec pomíjivý, my věnec nepomíjející.(1 Kor 9,25). Každý křesťan je vyzýván k tomu, aby se stal skutečným Kristovým atletem, věrným a odvážným svědkem evangelia. Proto, musí vytrvat v modlitbě, cvičit se ve ctnostech a ve všem následovat svého Mistra.

Ve skutečnosti je On tím pravým Božím atletem. Kristus je nejsilnější z lidí, který se za nás postavil a porazil nepřítel, ďábla, s pomocí Ducha Svatého a přinesl Boží království. On nás učí, že pro to, abychom vstoupili do slávy, musíme projít i utrpením (Lk 24,26.46) a předešel nás na této cestě, kterou máme my následovat.

Ať nám velké jubileum pomůže a posílí nás, abychom překonali všechny výzvy, které nás čekají na úsvitu tohoto milénia.

4. Synu Davidův, Ježíši, měj se mnou slitování! (Mk 10,47).

Jsou to slova slepce z Jericha v příběhu, který najdeme v evangeliu. Mohou se stát i našimi slovy: Synů Davidův, Ježíši, měj se mnou slitování.

Hledíme, Kriste, na Tebe, který nabízíš každému člověku plnost života. Pane, ty uzdravuješ a posiluješ každého, kdo s důvěrou přijímá tvoji vůli.

Dnes v rámci Velkého jubilea roku 2000 se zde shromáždili sportovci z celého světa, aby obnovili svoji vlastní víru v Tebe, jediného Spasitele světa.

I ten, který je jako sportovec na vrcholu svých sil, uznává, že bez Tebe, Kriste, je celý slepý, neschopný poznat plnost života, pochopit hluboký smysl života zvláště před tváří v tvář temnotě zla a smrti. I ten největší šampión, když stojí před základními otázkami existence, objevuje, že je bezbranný a potřebuje Tvoje světlo, aby překonal výzvy, kterým musí čelit.

Pane Ježíši Kriste, pomáhej těmto sportovcům, aby byli tvými přáteli a svědky tvé lásky ve světě. Pomáhej jim, aby do své osobní askeze dali stejné úsilí jako do sportu; pomáhej jim uskutečňovat harmonii a jednotu duše a těla.

Pro ty, kdo je obdivují, ať se stanou těmi pravými vzory k následování. Pomáhej jim být stále sportovci ducha, aby obdrželi tvoji cenu: korunu, která nepomíjí a trvá věčně. Amen!