• 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5

Křesťanská sportovní organizace

"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"

Profil Orla

Cíle Orla

fotografie z pouti na Svatém Hostýně - vítěz kategorie nejmladších

Orel je spolek, křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny.

Cílem Orla výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Cílem Orla není vychovávat mistry světa, našim cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka - sportu, který je fairovy, ohlíží se na soupeře i spoluhráče. Orel chce dávat sportu smysl. V tom mu pomáhají pevné základy, které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho činnosti. Celou svojí činnosti chce Orel dávat sportu smysl

 

Počty členů a působnost

Orel má v současné době přes 20 000 členů, kteří jsou členy téměř 250 jednot. Orel působí na celém území České republiky. Na celém území České republiky je celkem 23 žup.

Činnost Orla

Cíle Orla jsou realizovány pomocí sportovní činnosti, která je základem orelských aktivit. Kromě sportu se Orel věnuje také kultuře. Činnost Orla je založena na křesťanských hodnotách.

Orel a sportovní prostředí

Orel je aktivně zapojen do sportovních stuktur Evropy i České republiky. Na mezinárodním poli je Orel dlouholetým členem mezinárodní katolické sportovní federace FICEP a aktivně se účastní všech jejich akcí. V České republice je Orel členem Všesportovního kolegia České republiky, má své zástupce v Českém olympijském výboře. 

Prioritou sportovní činnosti Orla je sport pro všechny. Sportovní čínnost není zaměřena na konkrétní sporty, ve své činnosti se Orel věnuje nejrůznějším sportovním odvětvím.

Činnost Orla je založena na práci dobrovolníků, kterí se ve svém volném čase věnují dětem a mládeži. Orel klade velký důraz na vzdělávání cvičitelů a trenérů. Více než 300 členů Orla absolvovalo v minulých letech školení pro trenéry a cvičitele.

Sportovní činnost jednot a žup je podpořena pořádáním ústředních akcí, kterých je téměř 40. Na našich stránkách se také můžete dozvědět více o ústředních akcích.

Kulturní činnost

orel se ve své činnosti věnuje také kultuře. vždy tomu tak bylo a děje se to i v současnosti. mnoho orelských jednot má ochotnické divadelní soubory nebo pěvecké soubory.

pro tyto jednoty se každoročně pořádají setkání, aby si mohly vzájemně vyměňovat zkušenosti. mnoho jednota také pořádá nejrůznější kulturní akce spojené s významnými dny v roce - svátek matek, den dětí, oslava sv. václava apod.

Orel a křesťanské hodnoty

Činnost Orla je založena na křesťanských hodnotách. To se projevuje především při každodenní činnosti v našich župách a jednotách. Nejde nám o nábor nebo agitaci, spíše se snážíme ukázat co znamená žít podle křesťanských hodnot v každodenním životě, ve sportu. Nejvýznamnější duchovní akcí je orelská pouť na Svatém Hostýně.

Církev a sport

Jako společenství věřících, Boží lid na cestě, se církev pokouší proniknout problémy světa v duchu evangelia. Církev považuje sport za možnost, jak se může člověk rozvíjet.

Historie Orla

Orel má za sebou více než 100-letou tradici. Během historie byl několikrát zrušen a znovuobnoven. Členy Orla byli například i parašutisté, kteří podnikli atentát na Heydricha. Více o historii.

 

Orelská modlitba

Požehnej, Bože, orelské práci,
aby s Tebou začínala a s Tebou také končila,
ke Tvé cti a chvále, k dobru našich duší
a k blahu naší vlasti. Amen.

Panno Maria, Královno Orlů, oroduj za nás.

Administrátor | Domů
Copyright © 2009-2012 www.orel.cz